Fusie informatie

Fusie informatie

donderdag, 25 juni 2015 21:03

Fusie nieuwsbrief 3

Onder het kopje Nieuwsarchief treft u Fusie nieuwsbrief 3 van 17 juni 2015.

Belangrijkste onderwerpen van deze nieuwsbrief zijn:

 • Invulling werkgroepen Projectorganisatie
 • Teambijeenkomst 9 juni jl.
 • Daltonkleuters op bezoek
 • Groepsverdeling schooljaar 2015-2016
 • Besluitvorming fusie in de gemeenteraad
 • Scholenbezoek

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 30 juni.

donderdag, 18 juni 2015 21:28

Fusie Nieuwsbrief 2

Onder het kopje Nieuwsarchief treft u Fusie nieuwsbrief 2 van 3 juni 2015.

Belangrijkste onderwerpen van deze nieuwsbrief zijn:

 • Terugblik informatiebijeenkomsten Centrum & Dalton Eelde

 • Groepsverdeling en de huisvesting van de verschillende groepen

 • Kennismaking kleuters van Dalton Eelde met obs Centrum

 • Kennismaking groepen 6 en 7 met Dalton Eelde

 • Formatie schooljaar 2015-2016

 • Huisvesting fusieschool

 • Besluitvorming fusie in de gemeenteraad

 • Schooltijden

 • Bemensing werkgroepen Projectorganisatie

donderdag, 18 juni 2015 20:46

Fusie nieuwsbrief 1

Onder het kopje Nieuwsarchief treft u Fusie nieuwsbrief Nummer 1  van 20 mei 2015.

De belangrijkst onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn:

 • Inleiding fusie nieuws
 • Projectorganisatie
 • Huisvesting kleuters
 • Huisvesting overige groepen
 • Schoolconcept

 

woensdag, 22 april 2015 09:07

Intentieverklaring fusie getekend

Dinsdagavond hebben beide medezeggenschapsraden, tijdens een gezamenlijke vergadering, de definitieve intentie-overeenkomst ondertekend.
Hiermee is officieel het startsein gegeven om een jaar lang met leerkrachten, ouders, directie en Baasis te werken aan de fusie tussen beide scholen.
 
In het document "traject centrum-dalton" dat eerder met de weekkwebbel is verzonden, wordt gesproken over het samenstellen van werkgroepen voor het uitwerken van de opdracht en de bijbehorende onderdelen. Hierover volgt aan het einde van de week meer informatie.
Daarnaast wordt er gesproken over het concept projectplan, tegelijkertijd informeren wij jullie ook hierover.
donderdag, 16 april 2015 21:19

Update fusie-ontwikkelingen

De afgelopen week is er door de directeuren van Daltonschool Eelde en Het Centrum verder gewerkt aan het formatieplaatje. Omdat er met veel (onzekere) factoren rekening gehouden moet worden, is dat een hele puzzel.

Maandag 20 april is er een MR-vergadering op de Daltonschool. Hierbij sluit ook de voltallige MR van Het Centrum aan. Onderwerp van gesprek is uiteraard de voorgenomen fusie. 20 april is tevens de datum waarop beide MR-en met hun reactie moeten komen naar Stichting Baasis op de fusieplannen. Op 28 april staat de volgende bijeenkomst van de werkgroep fusie gepland. Namens onze school hebben Hans Westerhof, Geert Kamps (MR-oudergeleding) en Magalien de Vries (MR-docentgeleding) zitting in deze werkgroep.

donderdag, 16 april 2015 21:19

Volgende MR-vergadering op 20 april

woensdag, 08 april 2015 19:38

Ervaringen Centrum met continurooster

Dinsdag 7 april zijn een aantal MR-leden van onze school op uitnodiging aangeschoven bij een MR-vergadering van obs Het Centrum. Op de agenda stond het onderwerp: Continurooster. Zowel de MR als de werkgroep continurooster van onze school had behoefte aan informatie vanuit Het Centrum over hoe het rooster, dat zij sinds dit schooljaar hanteren bevalt. De belangrijkste conclusie was dat het rooster zowel door kinderen als ouders als zeer prettig wordt ervaren. Onder de leerkrachten zijn de meningen verdeeld. Een aantal leerkrachten vindt het wel zwaar om zo lang door te gaan. Waar ze het allen over eens waren, is het feit dat de kinderen na de (korte) lunchpauze beter bij de les zijn dan toen ze nog een lange pauze hadden. Ook uit de laagste groepen zijn geen slechte ervaringen over het continurooster gemeld. De kinderen blijken het prima aan te kunnen. Punt van zorg is de waarneming tijdens de pauze van de leerkrachten. Dat wordt nu opgelost door een pedagogisch medewerker van Trias aangevuld met een ouder. Stichting Baasis heeft echter signalen afgegeven dat de medewerker van Trias volgend jaar niet meer door hun betaald zal worden. Daarmee komt de voortzetting van het continurooster in gevaar. Op Het Centrum gaat iedereen er op dit moment vanuit dat ook het schooljaar 2015-2016 gestart zal worden met het huidige rooster.

De informatie die tot ons gekomen is dinsdagavond wordt doorgestuurd naar de werkgroep continurooster. Daarmee kunnen zij hun advies aan de MR afronden en kan er z.s.m. een beslissing worden genomen over het al dan niet invoeren van een continurooster op Daltonschool Eelde. Uiteraard worden jullie op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkelingen rondom dit thema. Zoals jullie zullen begrijpen hangt dit onderwerp nauw samen met de fusieplannen die op dit moment in ontwikkeling zijn. De verschillende thema’s zullen dan ook in samenhang met elkaar bekeken worden.

dinsdag, 07 april 2015 21:39

Overleg met MR Het Centrum over ervaringen met continurooster

Dinsdag 7 april is een delegatie van onze MR aangeschoven bij een MR vergadering van de obs Het Centrum. Onderwerp van gesprek: het continurooster. Ze hebben met ons hun ervaringen gedeeld over het continurooster dat ze daar sinds dit schooljaar hanteren. Conclusie was dat ze voornemens zijn dit rooster te continueren in het volgende schooljaar. Er zal een terugkoppeling over de inhoud van het overleg plaatsvinden naar de werkgroep continurooster. Die zal vervolgens een advies aan de MR over dit onderwerp uitbrengen.