Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) heeft tot doel het bevorderen van openheid en onderling overleg binnen het primair (basis) onderwijs. De MR waakt tegen discriminatie en bevordert gelijke behandeling voor alle groepen. De MR tracht de belangen van de leerlingen, het personeel en de ouders zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.

De MR heeft afhankelijk van het onderwerp advies- of instemmingsrecht naar het bovenschools management (Stichting Baasis). De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

Communicatie

De MR heeft ongeveer 8 keer per jaar overleg. De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. Na elke MR vergadering staat er in de weekkwebbel in het kort beschreven wat er besproken is. De vastgestelde notulen van de vergaderingen van de MR staan na de vergadering op de website.
Jaarlijks informeert de MR alle betrokkenen bij school schriftelijk over zijn werkzaamheden in een jaarverslag.

Notulen

Van elke vergadering worden notulen gemaakt. Overzicht notulen (alleen voor ingelogde gebruikers!)

GMR

Elke school binnen de stichting Baasis heeft een MR. Van elke MR is er een afvaardiging vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

MR Leden 

De samenstelling van de MR ziet er in het schooljaar 2014-2015 als volgt uit:

Oudergeleding

Geert Kamps

(voorzitter)

 

Janke Boersma

(vice-voorzitter)

     

Teamgeleding

Magalien de Vries

(lid, GMR-lid)

 

Els Braam

(secretaris, notulen)